Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินงานของเรา

เราให้บริการมาร์เกตเพลสออนไลน์ คือแพลทฟอร์มสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ และงานหัตกรรมท้องถิ่น โดยเราจะให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพแบรนด์ของคุณ การออกแบบโลโก้ แพกเกจ รวมถึงถ่ายรูปสินค้า เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในด้านเกษตรกรรมแบบองค์รวม คือการตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อจุดหมายสูงสุดคือการรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุล อันเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

มาร์เก็ตเพลสของเราคืออะไร

เราเป็นแพลทฟอร์มสำหรับซื้อขายสินค้า โดยเราจะคัดสรรค์สินค้าเพื่อมาวางจำหน่ายแบบไม่คิดค่าบริการ โดยท่านสามารถสมัครลงสินค้าได้ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่มีค่าบริการและไม่บวกราคาสินค้า ท่านสามารถลงสินค้าบนแพบทฟอร์มของเราและสามารถลงขายสินค้าในช่องทางอื่นๆได้ตามปกติ

ผู้ที่ลงสินค้ากับเราจะได้ประโยชน์อะไร

เราไม่คิดค่าบริการและไม่บวกราคา ท่านสามารถลงสินค้าบนแพบทฟอร์มของเราและสามารถลงขายสินค้าในช่องทางอื่นๆได้ตามปกติ

ผู้ที่ลงสินค้ากับเราจะได้ประโยชน์อะไร

เราคอยดูแลสินค้าของผู้ขายเพื่อให้มาตรฐานสินค้าใกล้เคียงกัน ทำการตลาดสินค้าและโปรโมทสินค้าแบรนด์ของท่าน โดยการออกงานแฟร์ หรือนำเสนอสินค้าของท่านต่อห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งท่านยังมีโอกาสได้นำขายสินค้าของท่านสู่ตลาดต่างประเทศ

สามารถลงสินค้าได้ทุกประเภทหรือไม่

เราคัดเลือกสินค้าเกษตรไทย อาหารเพื่อสุขภาพ หรืองานหัตถกรรมไทยเท่านั้นบนแพลทฟอร์มนี้

“…กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และความชำนาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเสมอ และพยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พี่น้องกสิกร และเกษตรกร ให้ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติสืบไป…”

(คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕)

โลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการดำเนินชีวิตและแนวคิดต่างจากเดิมเมื่อก่อน สิ่งเก่าถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ส่งผลให้บางสิ่งยังคงเหลืออยู่บ้างแต่บางสิ่งนั้นหายสาบสูน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักถึงคือ ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบสินค้าทางการเกษตรหรืองานหัตถกรรมท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรกรรมมาก แต่ผมขอสร้างแพลทฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อเกษตรกรไทย ผมหวังว่าเวปไซท์นี้จะเป็นมากกว่าตลาดสำหรับขายของ ผมมุ่งหวังที่จะให้คำปรึกษาด้านการตลาด การออกแบบ, แพกเกจสินค้า, ลงรูปสินค้า เพื่อพัฒนาแบรนด์สินค้าของเกษตรกรไทยให้สามารถส่งขายได้ยังต่างประเทศ รวมถึงผมอยากให้เวปไซท์แห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้จากเกษตรกรในหลายสาขาที่มีความรู้ความสามารถเพื่อแบ่งปันแก่เกษตรกรท่านอื่นๆ ที่อาจจะนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันนำไปสู่การสร้างสังคมเกษตรที่แข็งแกร่งและยกระดับผลผลิต และเพื่อการคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นคือสิ่งมีค่าเหนือสิ่งใด ผมหวังว่าเวปไซท์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปกับเรา